Simone Visser Simone Visser
Haley
 
 

Halifax

Hasko

Heros
Katja

v. Cusop Hoity-Toity
v. Bobb

El.St.
Steehorst Lovebird

Bronllwyn Cha-Cha
Roman Copelia

v. Criban Recorder
v. Revel Tobias

St.Pr.St.
Greatest Hit

FS Golden Highlight

FS Golden Moonlight
Petty Smooth

v. Golden Dancer
v. Power Boy

St.Pr.St. Seven Mountain Nasty

Cath. Night Safe
Golden Elly

v. Triumph
v. Eckley

 
 
Verkauft nach Rheinland-Pfalz
Verkauft